English plantain (Plantago lanceolata)
Prev | Monte Bello index page | Next

English plantain (Plantago lanceolata)
Google map view