Poison Oak (Toxicodendron diversiloba)
Prev | Pinnacles index page | Next